W celu zbadania obecnego modelu zarządzania energią oraz określenia Zgodnie z wymogami wynikającymi z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z 1 października 2016 r audyt obejmuje przynajmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie uwzględniając energię zużywaną w budynkach, procesach przemysłowych oraz transporcie. Przeprowadzona analiza pozwoli zlokalizować najbardziej energochłonne elementy przedsiębiorstwa, a jej wynikiem będzie sformułowanie inicjatyw efektywnościowych pozwalających obniżyć zużycie i koszty energii w przedsiębiorstwie.Pierwszym etapem audytu jest analiza historycznego zużycia energii na podstawie faktur za energię elektryczną, ciepło, gaz oraz inne nośniki energii z okresu minimalnie 12 miesięcy. Analiza danych z faktur pozwala określić najbardziej energochłonne obiekty oraz jest podstawą do dalszych działań.
Podstawowe informacje z faktur uzupełniane zostaną o wiedzę zdobytą podczas wizji lokalnej obiektów przedsiębiorstwa przeprowadzonej przez ekspertów od efektywności energetycznej. Głównym celem wizji jest dokładne poznanie najbardziej energochłonnych procesów technologicznych oraz energetyki budynków ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa oraz zużycia ciepłej wody użytkowej. Podczas wizji będą prowadzone także wywiady z personelem klienta możliwości poprawy.
Dane pozyskane we wcześniejszych etapach są uzupełniane o dane dostępne w dokumentacji technicznej i wykonawczej obiektu oraz jego wyposażeniu. Przeprowadzana jest wstępna analiza stanu technicznego urządzeń pozwalająca określić możliwe obszary modernizacji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej.